„Trex X Carmen Johnston Spring
Obnovit oficiální pravidla pro dary

Podrobnosti o pravidlech a předpisech. Nákup není nutný. 
Nákup nezvýší vaše šance na výhru.

 

Způsobilost:  „Trex X Carmen Johnston Spring Refresh Giveaway“ (dále jen „Dárek“) je otevřen pouze zákonným obyvatelům Spojených států, kterým je nejméně osmnáct (18) let.  Zaměstnanci společnosti Trex Company nebo jiných společností spojených s Reklamní akcí, jakož i blízcí rodinní příslušníci (manželé, rodiče, sourozenci a děti) a členové domácnosti každého takového zaměstnance nejsou způsobilí k účasti. 

Zadavatel:  Reklamní akci sponzoruje společnost Trex Company, Inc., 160 Exeter Drive, Winchester, VA 22603 (dále jen „zadavatel“).

Souhlas s oficiálními pravidly:  Vstupem do Reklamní akce vyjadřujete svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s (a) těmito oficiálními pravidly a (b) rozhodnutími sponzora, která jsou konečná a závazná. Výhra ceny je podmíněna splněním všech zde uvedených požadavků. Účastník bere na vědomí, že Reklamní akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována Instagramem, Facebookem nebo TikTok ani s nimi není spojena. Každý účastník chápe, že poskytuje informace zadavateli a nikoli Instagramu, Facebooku nebo TikTok.

Výherce musí souhlasit se spoluprací s pracovníky Trex Marketing na vytvoření svědectví, které bude zveřejněno na trex.com a na jakýchkoli sociálních platformách souvisejících s Trex, a umožnit Trex nahrávat a fotografovat venkovní prostor aktualizovaný prostřednictvím vítězů soutěže.

Vstupní období:  Reklamní akce začíná 1. dubna 2023 ve 12:00 ET a končí 30. dubna 2023 ve 23:59:00 ET. Přihlášky odeslané před vstupním obdobím nebo po něm nejsou způsobilé. Počítač sponzora je oficiálním zařízením pro sledování času v rámci Reklamní akce.

Jak zadat:  Navštivte záložku „Dát“ na  www.trex.com/spring-refresh-giveaway („stránka Trex“) a postupujte podle pokynů pro zadání. Budete muset vyplnit všechna vstupní pole. Kontaktní údaje představují „vstup“. Každý den je omezen na jeden (1) záznam na e-mailovou adresu.

Kresba:  Jeden (1) výherce bude vybrán v náhodném losování dne 10. května 2023 nebo okolo tohoto data. Potenciální výherce bude vybrán ze všech způsobilých přihlášek obdržených během vstupního období. Pravděpodobnost výběru závisí na celkovém počtu způsobilých přihlášek obdržených před slosováním o ceny.

Oznámení a požadavky na potenciálního výherce: Sponzor se pokusí informovat potenciálního výherce do (15) pracovních dnů od data výběru. Pokud potenciální výherce neodpoví do deseti (10) pracovních dnů po odeslání oznámení, vybere sponzor alternativního potenciálního výherce na svém místě v náhodném losování všech zbývajících přihlášek. Na konci Reklamní akce bude vybrán pouze jeden (1) alternativní potenciální výherce. Sponzor nenese odpovědnost za pozdní, ztracené, poškozené, zachycené, nesprávně směrované nebo neúspěšné úsilí informovat potenciálního výherce. V případě, že potenciální výherce po registraci do Reklamní akce změní svou e-mailovou adresu, bude jeho výlučnou odpovědností aktualizovat své registrační údaje, které budou informovat zadavatele; zadavatel nebude odpovědný. Neaktualizace takových registračních informací může ovlivnit schopnost potenciálního výherce obdržet řádné oznámení a včas reagovat.

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, může být potenciální výherce požádán, aby vyplnil a vrátil čestné prohlášení o nároku, zproštění odpovědnosti/zveřejnění a zproštění odpovědnosti, ve kterém neodvolatelně postupuje a převádí na Sponzora veškerá práva, nároky a podíly na Přihlášce, mimo jiné včetně všech autorských práv a práv na ochrannou známku, a vzdává se veškerých morálních práv na Přihlášku. Pokud potenciální výherce nepodepíše a nevrátí tyto dokumenty v požadovaném časovém období, může být vybrán alternativní potenciální výherce v náhodném losování všech zbývajících přihlášek.

Ceny: Jeden (1) výherce vybraný na konci této akce obdrží 1hodinovou konzultaci designu krajiny s Carmen Johnstonem, dárkovou kartou Visa ve výši 200 USD a jednou 5-Piece sadou Round Bar Set v Monterey Bay z kolekce Trex® Outdoor Furniture™

Výherce je odpovědný za zaplacení veškerých příslušných daní z příjmu a veškerých dalších nákladů a výdajů, které nejsou uvedeny výše. Veškeré podrobnosti o ceně, které nejsou uvedeny výše, určí Sponzor dle svého výhradního uvážení. Cena nesmí být převedena a musí být přijata jako udělená. Nesmíte požádat o hotovost nebo náhradní cenu; nicméně si sponzor vyhrazuje právo nahradit cenu jinou cenou stejné nebo vyšší hodnoty, pokud cena není z jakéhokoli důvodu k dispozici, jak určí sponzor podle svého výhradního uvážení.

Všeobecné podmínky: V případě, že operace bezpečnost nebo správa Reklamní akce je jakýmkoli způsobem z jakéhokoli důvodu narušena, včetně mimo jiné podvody, virus nebo jiný technický problém, Zadavatel může, dle vlastního uvážení, buď: (a) pozastaví Reklamní akci, aby se vyřešilo snížení hodnoty, a poté obnoví Reklamní akci způsobem, který nejlépe odpovídá duchu těchto Oficiálních pravidel; nebo (b) udělit cenu v souladu s výše uvedenými postupy mezi způsobilými přihláškami, které byly obdrženy až do okamžiku snížení hodnoty. Sponzor si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení diskvalifikovat jakoukoli osobu, o které se domnívá, že neovlivňuje proces vstupu do soutěže nebo fungování Reklamní akce, nebo jednat v rozporu s těmito Oficiálními pravidly nebo nesportovním či rušivým způsobem. Jakýkoli pokus jakékoli osoby o podkopání legitimního fungování Reklamní akce může být porušením trestního a občanského práva a v případě takového pokusu si Sponzor vyhrazuje právo požadovat od jakékoli takové osoby náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem.  Nevymáhání jakékoli podmínky těchto oficiálních pravidel ze strany zadavatele nepředstavuje zřeknutí se tohoto ustanovení. Doklad o zaslání jakéhokoli sdělení zadavateli poštou nebude považován za doklad o přijetí tohoto sdělení zadavatelem. V případě sporu ohledně jakéhokoli online vstupu oprávněný držitel účtu e-mailové adresy použité k zadání bude považován za účastníka. „Oprávněný držitel účtu“ je fyzická osoba, které poskytovatel přístupu k internetu přidělil e-mailovou adresu, poskytovatel online služeb nebo jiná organizace odpovědná za přidělování e-mailových adres pro doménu spojenou s odeslanou e-mailovou adresou. Reklamní akce podléhá federálním státních a místních zákonů a předpisů a je neplatný tam, kde je to zakázáno.

Zproštění a omezení odpovědnosti: Účastí v této Reklamní akci souhlasíte s tím, že zprostíte zadavatele odpovědnosti a zbavíte jej odpovědnosti, Facebook, TikTok, a jejich příslušný rodič, dceřiné společnosti, přidružené společnosti a všichni jejich příslušní vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a zástupci (dále jen „uvolněné strany“) proti jakémukoli nároku nebo žalobě vyplývající z účasti na Reklamní akci nebo z přijetí nebo využití jakékoli ceny, včetně mimo jiné: (a) neoprávněný zásah člověka do Reklamní akce; (b) technické chyby související s počítači, servery, poskytovatelů, nebo telefonicky, nebo síťových linek; (c) chyby tisku; (d) ztracené, pozdě, poštovné, nesprávně nasměrováno, nebo nedoručitelnou poštou; (e) chyby při správě Reklamní akce nebo zpracování přihlášek; nebo (f) zranění nebo poškození osob nebo majetku, které mohou být způsobeny, přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti, z účasti účastníka na Reklamní akci nebo z přijetí či využití jakékoli ceny. Dále souhlasíte s tím, že v jakémkoliv případě bude odpovědnost zproštěných stran omezena na náklady na vstup a účast na Reklamní akci a že zproštěné strany nebudou v žádném případě odpovědné za poplatky za právní zastoupení. Vzdáváte se práva na náhradu jakýchkoli škod, mimo jiné včetně sankčních, následných, přímých nebo nepřímých škod.

Ochrana osobních údajů a propagace:  Veškeré informace, které poskytnete v rámci Reklamní akce, budou použity pro účely této Reklamní akce a bude s nimi nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zadavatele. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, představuje účast v Reklamní akci souhlas účastníka s tím, že Sponzor bude používat své jméno, podobu, hlas, názory, životopisné informace a stát pobytu pro propagační účely v jakýchkoli médiích bez dalších plateb nebo odměn. Pro obyvatele Kanady: Jakékoli osobní identifikovatelné informace, které odešlete, budou použity pouze pro účely správy Reklamní akce, pokud nesouhlasíte jinak nebo pokud to nevyžaduje zákon.

Spory:  S výjimkou případů, kdy je to zakázáno, souhlasíte s tím, že veškeré spory, nároky a žalobní důvody vyplývající z Reklamní akce nebo s ní spojené budou řešeny jednotlivě, bez možnosti využít jakoukoli formu skupinové žaloby a výhradně příslušným soudem se sídlem ve Virginii. všechny problémy a otázky týkající se konstrukce, platnost, výklad a vymahatelnost těchto oficiálních pravidel, vaše práva a povinnosti, nebo práva a povinnosti Zadavatele v souvislosti s Reklamní akcí, se řídí, a vykládány v souladu s: zákony Virginie, bez uplatnění volby zákona nebo kolizních norem (ať již Virginie nebo jakékoli jiné jurisdikce), což by způsobilo použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce než Virginie.

Výsledky: Výherce bude informován prostřednictvím e-mailu nebo sociální platformy. Příspěvek s iniciálami křestního jména a příjmení výherce bude sdílen prostřednictvím platforem sociálních médií Trex poté, co bude výherce o výhře informován.  

(NE VŠECHNY PRODUKTY JSOU K DISPOZICI V KAŽDÉ ZEMI.)

Nelze přidat do košíku

Můžete si objednat až 4 vzorky zdarma. Chcete-li upravit výběr, odstraňte, co nepotřebujete, a poté přidejte nové volby.