Zásady lidských práv 

ÚČEL ZÁSAD

Trex Company, Inc. („Trex“) věří v základní standardy, které podporují náš závazek oceňovat a respektovat naše zaměstnance, naše obchodní partnery, naše zákazníky a naše komunity. Tyto zásady lidských práv jsme přijali ve všech našich provozech, abychom stanovili naše hodnoty související s pracovními podmínkami a lidskými právy a podtrhli naši filozofii ohledně způsobu, jakým podnikáme. Trex dodržuje všechny platné národní zákony a mezinárodní smlouvy týkající se lidských práv, sociálních práv a pracovních práv, v souladu se zásadami Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů.

Všichni zaměstnanci jsou odpovědní za dodržování těchto zásad, které jsou veřejně dostupné na našich webových stránkách a interně komunikované všem zaměstnancům. Vedení bude zaměstnance povzbuzovat, aby těmto zásadám a platným zákonům, které se jich týkají, rozuměli. Nedodržení může v závislosti na okolnostech vést k závažnému disciplinárnímu řízení, které může vést až k ukončení pracovního poměru.

Trex usiluje o obchodování s partnery – zákazníky, dodavateli a smluvními partnery – kteří sdílejí stejný závazek k lidským právům, jako my.

ROZMANITOST A DISKRIMINACE

Trex je zaměstnavatel nabízející rovné příležitosti a zakazuje diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, národnostního původu, věku, invalidity, statusu veterána, těhotenství, sexuální orientace, genderové identity nebo vyjádření nebo z jakéhokoli jiného důvodu zakázaného platnými zákony. Kromě toho Trex uznává zejména výhody diverzity a inkluze a potřebu respektovat a chránit práva menšin a ženských skupin. 

ZÁKAZ OBTĚŽOVÁNÍ A DISCIPLINÁRNÍ POSTUPY

Trex se zavazuje jednat se zaměstnanci s úctou a důstojností a poskytovat pracoviště bez sexuálního obtěžování nebo jiného nezákonného obtěžování. Nebudeme tolerovat obtěžování zaměstnanců ze strany manažerů nebo spolupracovníků. Budeme se také snažit chránit zaměstnance před obtěžováním osobami, které nejsou zaměstnanci na pracovišti. Od všech zaměstnanců Trex se očekává, že budou jednat se svými spolupracovníky a zaměstnanci našich zákazníků a dodavatelů s úctou a respektem. Nebude tolerována žádná forma psychologického, fyzického, sexuálního nebo verbálního zneužívání, zastrašování nebo tělesných trestů.

ODMĚŇOVÁNÍ A PRACOVNÍ DOBA

Trex vyžaduje dodržování všech platných zákonů o odměňování, včetně zákonů týkajících se minimální mzdy, pracovní doby, doby odpočinku a práce přesčas.  Trex se jako zaměstnavatel poskytující rovné pracovní příležitosti zavazuje poskytovat všem našim zaměstnancům spravedlivou a spravedlivou mzdu.

DÍTĚ A VYNUCENÁ PRÁCE

Trex nebude zaměstnávat nikoho mladšího 16 let na žádné pozici. Pracovníci mladší 18 let by neměli provádět nebezpečné práce. Pokud se na mladé pracovníky vztahují zákony o povinném vzdělávání, musí pracovat pouze mimo školní hodiny a neměli by pracovat v noci.

Trex nedovolí žádné pracovní praktiky využívající práci vězňů, otroků, nucených, otroků nebo nevolnictví v našich provozech a nebude se zapojovat do žádné jiné formy povinné práce, jako je obchodování s lidmi.

ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Trex bude usilovat o zajištění bezpečného a zabezpečeného obchodního prostředí pro ochranu našich zaměstnanců, produktů, materiálů, vybavení, systémů a informací. Trex zajistí bezpečné a zdravé pracovní prostředí, které je v souladu se všemi platnými zákony týkajícími se zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Kromě toho musí být podniknuty účinné kroky k prevenci zdravotních a bezpečnostních incidentů a pracovních úrazů a/nebo nemocí. Usilujeme o neustálé zlepšování našich produktů a procesů, abychom minimalizovali plýtvání a chránili životní prostředí. Spolupracujeme také s našimi dodavateli, abychom snížili dopad na životní prostředí v celém dodavatelském řetězci. Trex navíc uznává právo na vodu jako základní lidské právo. 

OCHRANA SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCŮ

Trex se zavazuje poskytovat ochranu soukromí údajů zaměstnanců, které uchováváme. Údaje o zaměstnancích budou použity výhradně pro účely podpory našich provozů a poskytování zaměstnaneckých výhod. Trex má zavedena bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem a zveřejněním, včetně omezení přístupu k těmto údajům pouze na osoby s legitimním obchodním účelem.

SVOBODA PŘIDRUŽOVÁNÍ

Trex považuje vztahy se svými zaměstnanci za dobré. I když se domníváme, že zaměstnanci nepotřebují žádnou třetí stranu, aby mezi nimi a společností Trex stála, uvědomujeme si, že naši zaměstnanci mají právo zvolit, které, pokud vůbec, organizace se k nim připojí.

OČEKÁVÁNÍ OD NAŠICH DODAVATELŮ

Oddělení nákupu společnosti Trex je odpovědné za zajištění toho, že nákupy jsou prováděny ze zdrojů, které fungují etickými a odpovědnými obchodními praktikami. Provádíme hodnocení dodavatelského řetězce, pokud je to považováno za nezbytné ve vztahu k významu nákupu a obchodní příležitosti. Hodnocení zahrnuje osobní kontroly a prohlídky provozních zařízení a pokrývá kvalitu dodavatelů, pracovní postupy, dodržování vládních nařízení a bezpečnost.

POKYNY A HLÁŠENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Trex se snaží vytvářet pracoviště, kde je oceňována a respektována otevřená a upřímná komunikace mezi všemi zaměstnanci. Zavázali jsme se dodržovat platné pracovní zákony a zákony o zaměstnání všude tam, kde působíme. Rovněž zajišťujeme, aby si zaměstnanci byli vědomi těchto zásad prostřednictvím školení. Každý zaměstnanec, který má dotazy týkající se těchto zásad nebo by chtěl důvěrně nahlásit potenciální porušení těchto zásad, by měl tyto otázky a obavy sdělit místnímu vedení, personálnímu oddělení nebo právnímu oddělení. Zaměstnanci mohou také nahlásit podezření na porušení Zásad prostřednictvím horké linky Trex Governance (800-719-4916). Proti žádnému zaměstnanci, který vznese obavy podle těchto zásad, nebudou podniknuty žádné odvetné kroky. Trex bude vyšetřovat, řešit a reagovat na obavy zaměstnanců a v reakci na jakékoli porušení přijme vhodná nápravná opatření. Tyto zásady jsou v souladu s Kodexem chování a etiky společnosti Trex.

(NE VŠECHNY PRODUKTY JSOU K DISPOZICI V KAŽDÉ ZEMI.)

Nelze přidat do košíku

Můžete si objednat až 4 vzorky zdarma. Chcete-li upravit výběr, odstraňte, co nepotřebujete, a poté přidejte nové volby.